Hỏi: Khi làm ra sách cẩm nang này VSK và VVN đã có thực nghiệm chưa và kết quả trên trẻ như thế nào?

Trả lời:

Giáo dục sớm VSK đã có thực nghiệm trên 1 số trẻ trong dự án và đã có một số kết quả nhất định, có bé biết đi sớm, có bé biết nói sớm và hầu hết đạt được những kỹ năng vượt trội so với độ tuổi của các bé.

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail