Hỏi: Sách cẩm nang Giáo dục sớm VSK do đơn vị nào làm và theo trường phái giáo dục sớm nào? Có đảm bảo về mặt chuyên môn để làm ra các sách này chưa?

Trả lời:

Sách cẩm nang Giáo dục sớm VSK là kết quả của sự hợp tác giữa Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK (viết tắt là VICER) và Công ty TNHH VVN Phát triển (Viết tắt là VVN). Giáo dục sớm VSK là phần mềm chương trình được thiết kế dựa theo nguyên tắc chung về giáo dục sớm, đồng thời có sự tổng hợp và chọn lọc các hoạt động phù hợp của các phương pháp giáo dục sớm khác nhau. 

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail