Hỏi: Một tài khoản được sử dụng trên mấy thiết bị? Nếu tôi đổi máy hoặc máy hỏng thì làm thế nào?

Trả lời:

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail